Fenom Scan

Teams hebben de ambitie en de opdracht om een adequaat leefklimaat en werkklimaat te bewerkstelligen. Het resultaat is een krachtig teamplan. De Fenomscan geeft inzicht in de huidige ontwikkeling van het team en helpt om de ontwikkelbehoeften samen te ontdekken in één dagdeel. 

Waarderende Intervisie

Hoe kun je met je team denken in mogelijkheden in plaats van problemen?

Bij waarderende intervisie wordt er gekeken naar wat gelukt is en wat de krachten en kwaliteiten zijn in het verhaal van de inbrenger. De theorie achter deze benadering is ‘Appreciative Inquiry’ oftewel het waarderend onderzoek, ontwikkeld door David Cooperrider. De tekorten, die er altijd wel zullen zijn, worden niet weggemoffeld. Ze krijgen alleen niet meer een plek op de eerste rij. Bij waarderend onderzoeken is communicatie de sleutel voor een succesvolle verandering.

Aan de hand van zes stappen doorloop je als intervisiegroep het waarderende intervisieproces om te komen tot gezamenlijke inzichten, succesfactoren en ontwikkelmogelijkheden.

Organisatorische verandertrajecten

De zorg anders organiseren om goed aan te sluiten bij de behoeften van je cliëntpopulatie, de professionals en de toekomst?

Toekomstgerichte zorg vraagt soms om een organisatorische verandering binnen de instelling. Er is een behoefte om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te beleggen (zie anders organiseren). Naast het ontwikkelen en begeleiden van een passende organisatorische verandering zorgt Fenom ervoor dat professionals zich competent voelen in de nieuwe manier van werken.

Waar je energie van krijgt, trots op bent en wat je inspireert, daar bouwt Fenom op voort in een verandertraject. Positieve ervaringen binnen het team staan centraal. Uitgaande van deze ervaringen wordt de toekomst vormgegeven. Deze werkwijze leidt tot een duurzame verandering met energie. 

Verbetertrajecten

In iedere zorg- en welzijnsorganisatie staat de kwaliteit van de relatie centraal. Het is nodig om energie vrij te maken om in beweging te komen. Als er beweging is, kan er richting worden gekozen. Je kiest niet als je stilstaat. 

De Fenomscan is helpt om te kiezen. Verbetering in het methodisch denken en werken, verbetering in samenwerken en organiseren van het werk. Het resultaat in beeld brengen en een traject ontwerpen om dit te verbeteren.  

Fenom zet het team in hun kracht om de gewenste verbetering te realiseren. 

Inspectiekader

De huidige kwaliteitseisen van de inspectie bieden zorginstellingen grenzen waarbinnen zij hun eigen kwaliteitskoers kunnen varen. Inzicht in de kwaliteitseisen helpt om de juiste keuzes te maken om een kwaliteitsverbetering te realiseren. Fenom maakt teams bewust van de ruimte die de kwaliteitseisen bieden en begeleidt teams bij verbetertrajecten rondom bezoeken en beoordelingen van de inspectie

Professionele Leergemeenschap (PLG)

Hoe zorgen we ervoor dat werkgroepen meer zijn dan discussies en juist relevante resultaten, inzichten en kennis opleveren die direct toepasbaar zijn? Het organiseren van een professionele leergemeenschap onder begeleiding van Fenom gebeurt in alle lagen van organisaties. We bouwen voort op de kennis die er al is en zetten activerende werkvormen in die leiden tot gesprekken die echt bijdragen. Zodoende behalen we met de PLG doelgerichte resultaten, die resultaten en kennis delen we uiteraard ook binnen de organisatie. Leren van en met elkaar met als doel de kwaliteit van de organisatie en daar mee het primaire proces duurzaam te verbeteren.

Anders Organiseren

Hoe worden deverantwoordelijkheden door het hart van de organisatie gedragen? Hoe wordt het volledige team eigenaar van de taken die we als organisatie met elkaar te doen hebben? Anders organiseren is een onderzoek met het team naar een structuur waarin elk teamlid vanuit zijn kracht en plezier kan werken met collega’s aan de taken die gedaan moeten worden. Dit leidt tot een duurzame organisatie en kwaliteitsontwikkeling. Via de SCRUM-methode en korte bijeenkomsten wordt er in minder tijd meer gerealiseerd en plezier ervaren. Fenom ondersteunt bij het onderzoek en het opstarten van de structuur. 

Meer weten?

Vraag het


Meer weten?

Vraag het


Meer weten?

Vraag het Rob Hanse

06 24 88 21 52
r.hanse@fenom.nl