Professionele Leergemeenschap (PLG)

Hoe zorgen we ervoor dat werkgroepen meer zijn dan discussies en juist relevante resultaten, inzichten en kennis opleveren die direct toepasbaar zijn? Het organiseren van een professionele leergemeenschap onder begeleiding van Fenom gebeurt in alle lagen van organisaties. We bouwen voort op de kennis die er al is en zetten activerende werkvormen in die leiden tot gesprekken die echt bijdragen. Zodoende behalen we met de PLG doelgerichte resultaten, die resultaten en kennis delen we uiteraard ook binnen de organisatie. Leren van en met elkaar met als doel de kwaliteit van de organisatie en daar mee het primaire proces duurzaam te verbeteren.

Waarderende Intervisie

Hoe kun je met je team denken in mogelijkheden in plaats van problemen?

Bij waarderende intervisie wordt er gekeken naar wat gelukt is en wat de krachten en kwaliteiten zijn in het verhaal van de inbrenger. De theorie achter deze benadering is ‘Appreciative Inquiry’ oftewel het waarderend onderzoek, ontwikkeld door David Cooperrider. De tekorten, die er altijd wel zullen zijn, worden niet weggemoffeld. Ze krijgen alleen niet meer een plek op de eerste rij. Bij waarderend onderzoeken is communicatie de sleutel voor een succesvolle verandering.

Aan de hand van zes stappen doorloop je als intervisiegroep het waarderende intervisieproces om te komen tot gezamenlijke inzichten, succesfactoren en ontwikkelmogelijkheden.

Didactisch handelen

Hoe kunnen we leerlingen iets optimaal aanleren? En hoe doen we dat in een groep? Lesgeven is een mooie uitdaging waar de docent het verschil maakt. Goed didactisch handelen wordt deels bepaald door het volgen van een effectief instructiemodel. Het is vervolgens de docent die bepaalt wat nodig is om kennis, vaardigheden en inzicht op de juiste manier over te brengen. Fenom onderzoekt waarderend hoe het met ervoor staat met het didactisch handelen op jouw school. Fenom verzorgt daarnaast activerende trainingen om een goede didactische basis op teamniveau vast te stellen. Vervolgens worden de docenten in hun praktijk begeleid zodat leerlingen op niveau les krijgen.

Pedagogisch handelen

Sociale veiligheid bevorderen en grensoverschrijdend gedrag tegengaan is niet in elke klas en voor iedere docent even makkelijk. Om een veilig schoolklimaat te creëren is het belangrijk te investeren in het pedagogisch klimaat van de school en het pedagogisch handelen van alle betrokkenen. Fenom zorgt dat het pedagogisch handelen sterker wordt door samen met het team te onderzoeken en signaleren waar de moeilijkheid maar vooral ook de kans ligt, te interveniëren waar nodig en het team te scholen zodat zij handvatten hebben om een pedagogische kwaliteitsslag te maken.

Planmatig differentiëren

Optimaal omgaan met verschillen binnen de groep, dat is wat iedereen wil. Lesmethodes zo gebruiken dat ze niet leidend zijn, maar tot dienst zijn om het beste resultaat binnen de groep te bereiken. Fenom begeleidt door middel van een overzichtelijke werkwijze die ervoor zorgt dat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben.

Organisatorische verandertrajecten

Je onderwijs anders organiseren om goed aan te sluiten bij de behoeften van je leerlingpopulatie, de docenten en de toekomst?

Toekomstgericht onderwijs vraagt soms om een organisatorische verandering binnen de school. Werken met projecten of thematisch werken komt op steeds meer scholen voor. Ook is er een behoefte om verantwoordelijkheden lager in de organisatie te beleggen (zie anders organiseren). Naast het ontwikkelen en begeleiden van een passende organisatorische verandering zorgt Fenom ervoor dat docenten zich competent voelen in de nieuwe manier van werken.

Waar je energie van krijgt, trots op bent en wat je inspireert, daar bouwt Fenom op voort in een verandertraject. Positieve ervaringen binnen de school staan centraal. Uitgaande van deze ervaringen wordt de toekomst vormgegeven. Deze werkwijze leidt tot een duurzame verandering met energie.

Verbetertrajecten

Coöperatieve werkvormen, samenwerking binnen het team, groepsdynamiek, een pedagogische kwaliteitsslag, effectieve directe instructiemodel, een fusie, handelingsgericht werken, schoolplan, inspectiebezoek, inzicht in het waarderingskader van de inspectie, visietrajecten, inspiratieworkshops, een nieuw onderwijsconcept, intervisie, samenwerking met externe partijen, leiderschapstrajecten?
Fenom zet het team in hun kracht om de gewenste verbetering te realiseren. Die verbetering vindt plaats door continu het gesprek te voeren, in te gaan op wat er speelt maar bovenal altijd gezamenlijk te werken aan dat wat nodig is.

Planmatig differentiëren

Optimaal omgaan met verschillen binnen de groep, dat is wat iedereen wil. Lesmethodes zo gebruiken dat ze niet leidend zijn, maar tot dienst zijn om het beste resultaat binnen de groep te krijgen. Fenom begeleidt door middel van een overzichtelijke werkwijze die ervoor zorgt dat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben.

Eigenaarschap

Een voorwaarde voor leren en het opdoen van kennis is de mate waarin degene die leert gemotiveerd is en zich eigenaar weet van het leerproces.

Het vergroten van eigenaarschap van de studenten vraagt van docenten dat ze een goede balans weten te vinden tussen sturing geven en ruimte laten. Met docenten, en vaak in samenwerking met studenten, weet Fenom deze balans in beeld te brengen en perfect af te stemmen.

Bij het vergroten van je eigen eigenaarschap stimuleert Fenom je leiderschap te nemen in de verdeling van je eigen werk. Prioriteren en keuzes maken geven je het gevoel van invloed op je eigen werkdruk.

Wil je het eigenaarschap van je team vergroten? Bekijk anders organiseren eens.

Flitsbezoeken

Snel zien wat er in de klas gebeurt, in drie minuten krijgt u een beeld van het pedagogisch-didactisch handelen. Vervolgens voert u een reflectieve dialoog die de brengt de docent in ontwikkeling. Gereedschap voor leidinggevenden in het onderwijs dat niet mag ontbreken. Fenom geeft training om deze vaardigheden eigen te worden en ondersteunt de implementatie.

Schoolplan/teamplan

De vertaalslag maken van een boekwerk naar een nuttig en werkbaar document? Fenom begeleidt directeuren bij het schrijven van het schoolplan passend bij de eisen van het bestuur en fungeert als Critical Friend.

Om de doelen uit het schoolplan overzichtelijk en duidelijk weer te geven en te visualiseren gaat Fenom op creatieve wijze met het team aan de slag met een teamplan of jaarplan. Een poster waarin staat welke ontwikkeling de school dit jaar gaat doorlopen. In een oogopslag is zichtbaar welke thema’s centraal staan en aan welke ontwikkelingen wordt gewerkt. Door dit visueel te maken worden het team, de ouders en andere betrokkenen meegenomen in het jaarplan en maken we ontwikkeling zichtbaar.

Anders Organiseren

Hoe worden de  verantwoordelijkheden door het hart van de organisatie gedragen? Hoe wordt het volledige team eigenaar van de taken die we als organisatie met elkaar te doen hebben? Anders organiseren is een onderzoek met het team naar een structuur waarin elk teamlid vanuit zijn kracht en plezier kan werken met collega’s aan de taken die gedaan moeten worden. Dit leidt tot een duurzame organisatie en kwaliteitsontwikkeling. Via de SCRUM-methode en korte bijeenkomsten wordt er in minder tijd meer gerealiseerd en plezier ervaren. Fenom ondersteunt bij het onderzoek en het opstarten van de structuur. 

Meer weten?

Vraag het


Meer weten?

Vraag het


Meer weten?

Vraag het Rob Hanse

06 24 88 21 52
r.hanse@fenom.nl