home
Didactisch handelen

Hoe kunnen we leerlingen iets optimaal aanleren? En hoe doen we dat in een groep? Lesgeven is een mooie uitdaging waar de leerkracht het verschil maakt. Goed didactisch handelen wordt deels bepaald door het volgen van een effectief instructiemodel. Het is vervolgens de leerkracht die bepaalt wat nodig is om kennis, vaardigheden en inzicht op de juiste manier over te brengen. Fenom verzorgt activerende trainingen om een goede didactische basis op teamniveau vast te stellen. Vervolgens worden de leerkrachten in hun praktijk begeleid zodat leerlingen op niveau les krijgen.

Pedagogisch handelen

Sociale veiligheid bevorderen en grensoverschrijdend gedrag tegengaan is niet in elke klas en voor iedere leerkracht even makkelijk. Om een veilig schoolklimaat te creëren is het belangrijk te investeren in het pedagogisch klimaat van de school en het pedagogisch handelen van alle betrokkenen. Fenom zorgt dat het pedagogisch handelen sterker wordt door samen met het team te signaleren waar de moeilijkheid ligt, te interveniëren waar nodig en het team te scholen zodat zij handvatten hebben om een pedagogische kwaliteitsslag te maken.

Differentiëren

Optimaal omgaan met verschillen binnen de groep, dat is wat iedereen wil. Lesmethodes zo gebruiken dat ze niet leidend zijn, maar tot dienst zijn om het beste resultaat binnen de groep te krijgen. Fenom begeleidt door middel van een overzichtelijke werkwijze die ervoor zorgt dat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben en dit voor leerkrachten goed te organiseren en uit te voeren is.

Coaching

Mensen in ontwikkeling brengen door te kijken wat de krachten zijn en hierop verder te bouwen, dat is wat Fenom doet. Geslaagde momenten worden besproken en samen met de leerkracht wordt vervolgens de toekomstige praktijk verbeeld en concreet vormgegeven. Door onze begeleiding, advies en training en heeft dit duurzame ontwikkeling als resultaat.

Beeldcoaching

Werken met beelden maakt coaching snel en krachtig. Beeldcoaching met een waarderend kader is erachter komen wat je goed kunt en hoe je nog beter kunt worden door te kijken naar foto’s of film. Alles wat van invloed is op het professionele functioneren kan aan de orde komen. Door een toekomstbeeld te schetsen kijken we wat de stap is die genomen kan worden om daar dichterbij te komen.

Verandertrajecten

Waar je energie van krijgt, trots op bent en wat je inspireert, daar bouwt Fenom op voort in een verandertraject. Positieve ervaringen binnen de school staan centraal. Uitgaande van deze ervaringen wordt de toekomst vormgegeven. Deze werkwijze leidt tot een duurzame verandering met energie.

Verbetertrajecten

Coöperatieve werkvormen, samenwerking binnen het team, groepsdynamiek, een pedagogische kwaliteitsslag, effectieve directe instructiemodel, een fusie, handelingsgericht werken, schoolplan, inspectiebezoek, visietrajecten, inspiratieworkshops, een nieuw onderwijsconcept, intervisie, samenwerking met externe partijen, leiderschapstrajecten?
Fenom zet het team in hun kracht om de gewenste verbetering te realiseren.

Inspectiekader

Het huidige waarderingskader van de inspectie biedt scholen grenzen waarbinnen zij hun eigen kwaliteitskoers kunnen varen. Inzicht in het waarderingskader helpt om de juiste keuzes te maken om een kwaliteitsverbetering te realiseren. Fenom maakt scholen bewust van de ruimte die het waarderingskader biedt en begeleidt scholen bij verbetertrajecten rondom inspectiebeoordelingen.

De Vreedzame School

Een school waar leerlingen gehoord en gezien worden, een stem krijgen en samen beslissingen nemen en conflicten oplossen. De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap in de basisschool. Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. De gecertificeerde trainers van Fenom begeleiden de school bij de invoering.

Meer weten? vraag het
Ruud Barnhoorn 06 28 86 82 81 r.barnhoorn@fenom.nl