home
Didactisch handelen

Hoe kunnen we leerlingen iets optimaal aanleren? En hoe doen we dat in een groep? Lesgeven is een mooie uitdaging waar de leerkracht het verschil maakt. Goed didactisch handelen wordt deels bepaald door het volgen van een effectief instructiemodel. Het is vervolgens de leerkracht die bepaalt wat nodig is om kennis, vaardigheden en inzicht op de juiste manier over te brengen. Fenom verzorgt activerende trainingen om een goede didactische basis op teamniveau vast te stellen. Vervolgens worden de leerkrachten in hun praktijk begeleid zodat leerlingen op niveau les krijgen.

Pedagogisch handelen

Sociale veiligheid bevorderen en grensoverschrijdend gedrag tegengaan is niet in elke klas en voor iedere leerkracht even makkelijk. Om een veilig schoolklimaat te creëren is het belangrijk te investeren in het pedagogisch klimaat van de school en het pedagogisch handelen van alle betrokkenen. Fenom zorgt dat het pedagogisch handelen sterker wordt door samen met het team te signaleren waar de moeilijkheid ligt, te interveniëren waar nodig en het team te scholen zodat zij handvatten hebben om een pedagogische kwaliteitsslag te maken.

Coaching

Mensen in ontwikkeling brengen door te kijken wat de krachten zijn en hierop verder te bouwen, dat is wat Fenom doet. Geslaagde momenten worden besproken en samen met de leerkracht wordt vervolgens de toekomstige praktijk verbeeld en concreet vormgegeven. Door onze begeleiding, advies en training en heeft dit duurzame ontwikkeling als resultaat.

Beeldcoaching

Werken met beelden maakt coaching snel en krachtig. Beeldcoaching met een waarderend kader is erachter komen wat je goed kunt en hoe je nog beter kunt worden door te kijken naar foto’s of film. Alles wat van invloed is op het professionele functioneren kan aan de orde komen. Door een toekomstbeeld te schetsen kijken we wat de stap is die genomen kan worden om daar dichterbij te komen.

Verandertrajecten

Waar je energie van krijgt, trots op bent en wat je inspireert, daar bouwt Fenom op voort in een verandertraject. Positieve ervaringen binnen de school staan centraal. Uitgaande van deze ervaringen wordt de toekomst vormgegeven. Deze werkwijze leidt tot een duurzame verandering met energie.

Verbetertrajecten

Coöperatieve werkvormen, samenwerking binnen het team, groepsdynamiek, een pedagogische kwaliteitsslag, effectieve directe instructiemodel, een fusie, handelingsgericht werken, schoolplan, inspectiebezoek, visietrajecten, inspiratieworkshops, een nieuw onderwijsconcept, intervisie, samenwerking met externe partijen, leiderschapstrajecten?
Fenom zet het team in hun kracht om de gewenste verbetering te realiseren.

Planmatig differentiëren

Optimaal omgaan met verschillen binnen de groep, dat is wat iedereen wil. Lesmethodes zo gebruiken dat ze niet leidend zijn, maar tot dienst zijn om het beste resultaat binnen de groep te krijgen. Fenom begeleidt door middel van een overzichtelijke werkwijze die ervoor zorgt dat alle leerlingen het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben.

Eigenaarschap

Een voorwaarde voor leren en het opdoen van kennis is de mate waarin degene die leert gemotiveerd is en zich eigenaar weet van het leerproces. Dat vraagt van leerkrachten dat ze een goede balans weten te vinden tussen sturing geven en ruimte laten. Met leerkrachten en vaak in samenwerking met leerlingen weet Fenom deze balans in beeld te brengen en perfect af te stemmen.

SCRUM in de klas

Samen werken aan heldere doelen en ambities met de SCRUM-methode. Kenmerkend is dat het team werkt aan een gezamenlijk einddoel.
Het resultaat is een team dat met dezelfde focus toegewijd werkt om een gezamenlijk resultaat te behalen. De frequente feedback stimuleert deelnemers om het beste uit zichzelf en het team te halen. Fenom geeft de ondersteuning die relevant is om SCRUM doelgericht te hanteren.

Inspectiekader

Het huidige waarderingskader van de inspectie biedt scholen grenzen waarbinnen zij hun eigen kwaliteitskoers kunnen varen. Inzicht in het waarderingskader helpt om de juiste keuzes te maken om een kwaliteitsverbetering te realiseren. Fenom maakt scholen bewust van de ruimte die het waarderingskader biedt en begeleidt scholen bij verbetertrajecten rondom inspectiebeoordelingen.

HGW zonder groepsplan

Groepsplanloos werken vereist een goede analyse van de schoolpopulatie, de groep en de individuele leerling. De leerbehoeften en onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn de basis voor de lesplanning. Een goede lesplanning is praktisch, geeft ruimte aan differentiatie en is doelgericht. Het toevoegen van een logboek is een effectieve vorm van handelingsgericht werken zonder groepsplan.

Fenom biedt scholen een alternatief voor het groepsplan, namelijk cyclisch werken, en ondersteunt bij het invoeren van deze manier van werken.

De Vreedzame School

Een school waar leerlingen gehoord en gezien worden, een stem krijgen en samen beslissingen nemen en conflicten oplossen. De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap in de basisschool. Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. De gecertificeerde trainers van Fenom begeleiden de school bij de invoering.

Flitsbezoeken

Snel zien wat er in de klas gebeurt, in drie minuten krijgt u een beeld van het pedagogisch-didactisch handelen. Vervolgens voert u een reflectieve dialoog die de brengt de docent in ontwikkeling. Gereedschap voor leidinggevenden in het onderwijs dat niet mag ontbreken. Fenom geeft training om deze vaardigheden eigen te worden en ondersteunt de implementatie.

Schoolplan/teamplan

Een schoolplan is vaak een boekwerk dat door niemand gelezen wordt. Fenom doet dit anders. Fenom begeleidt het team naar een duidelijk inzichtelijk schoolplan. Een poster waarin staat welke ontwikkeling de school dit jaar gaat doorlopen. In een oogopslag is zichtbaar welke thema’s centraal staan en aan welke ontwikkelingen wordt gewerkt. Door dit visueel te maken worden het team, de ouders en andere betrokkenen meegenomen in het jaarplan en maken we ontwikkeling zichtbaar.