Pedagogisch Klimaat

Leerlingen brengen een groot deel van hun jonge leven door op de basisschool. Binnen deze leefgemeenschap ontwikkelen zij hun sociale competenties en leren zij keuzes te maken, beslissingen te nemen met anderen en conflicten op te lossen.

Positive Behavioral Support (PBS)

Positive Behavioral Support (PBS)

Het doel van PBS is het creëren van een veilig en voorspelbaar onderwijsklimaat voor alle kinderen, dat het leren bevordert.

In deze werkwijze wordt aangesloten bij wat de school al ontwikkeld en in huis heeft. Dit kunnen scholen in het primair onderwijs zijn, maar ook scholen in het voortgezet onderwijs of scholen voor speciaal onderwijs.


Onder begeleiding van een specialist van Fenom, wordt een gedragsteam binnen de school samengesteld. Dit team ontwikkelt een preventief, schoolbreed beleid, dat zich richt op het concreet maken van verwachtingen, het actief aanleren van die verwachtingen en het systematisch bekrachtigen hiervan.

Vreedzame school

Vreedzame school


De Vreedzame School is een compleet programma om vorm te geven aan de gerichte aandacht voor de ontwikkeling van sociale competenties en democratisch burgerschap. De klas en de school worden gezien als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen. In deze gemeenschap leren kinderen om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Het is niet zomaar een lesmethode, maar werkt aan een ‘vreedzame' cultuur in klas en school. Dat vraagt een doorlopende pedagogische lijn in de school. Om die reden is invoering van De Vreedzame School altijd een combinatie van een lesprogramma en scholing door middel van teamtrainingen. Maatwerk is altijd in overleg mogelijk, maar het standaardprogramma voor de invoering bestaat uit een tweejarig traject met team- en stuurgroepbijeenkomsten in het eerste invoeringsjaar. In het tweede jaar vinden er wederom teambijeenkomsten plaats en daarnaast een mediatortraining en wederom stuurgroepbijeenkomsten.

 

Wat is De Vreedzame School from De Vreedzame School on Vimeo.

Terug naar de producten