Producten

Fenom is voortdurend op zoek naar betekenisvolle producten die het werken van leerkrachten en kinderen in het onderwijs, zinvol ondersteunen. Wij gebruiken dit als gereedschap om onze begeleiding maximaal af te stemmen op de vraag van de scholen.

Daarnaast ontwikkelt Fenom kijkwijzers, formats differentiatieplannen, weekplanners, gespreksformulieren en observatiemodellen. Veel van deze producten zijn via onze website te downloaden.

 


Pedagogisch Klimaat

Leerlingen brengen een groot deel van hun jonge leven door op de basisschool. Binnen deze leefgemeenschap ontwikkelen zij hun sociale competenties en leren zij keuzes te maken, beslissingen te nemen met anderen en conflicten op te lossen
Lees meer >

Passend Onderwijs

Het passend onderwijs stelt dat een goed gedifferentieerd onderwijsaanbod op de basisschool ervoor zorgt dat veel leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen en slechts een beperkt aantal leerlingen een beroep hoeft te doen op het diep
Lees meer >

Planmatig differentiëren

Rekening houden met verschillen tussen leerlingen is een bekend uitgangspunt bij het voorbereiden van lesactiviteiten. Toch blijkt het in de praktijk nog lastig te zijn om hier planmatig vorm aan te geven. Ter ondersteuning heeft Fenom e
Lees meer >

ADI model

Een instructie geven volgens de uitgangspunten van het Activerende Directe Instructiemodel gaat uit van interactie en het gericht activeren van leerlingen, waarbij  rekening wordt gehouden met de verschillende onderwijsbehoeften in
Lees meer >

Artikelen

Onderwijs is altijd in beweging en er verschijnen veel interessante artikelen in de media. Lees hier over het digikeuzebord en andere ontwikkelingen die van belang zijn voor het primair onderwijs.


Lees meer >

Algemene voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden


Lees meer >